قیمت سرور اچ پی 310

قیمت سرور ml310

قیمت سرور اچ پی 310

مدیریت سرور باBMC تعبیه شده آغاز میشود که ارزش محدودی است. دسترسی به اولین پورت شبکه را به اشتراک می گذارد و از راه دور با استفاده از ابزار خطفرمانIPMISH دل قابل دسترسی است اما تنها اجازه میدهد تا قدرت سرور را کنترل کنید.

قیمت سرور ml310

قیمت سرور اچ پی 310


بهتر است شرکتهای تجارتی کوچک کنترل کنندهiDRAC6 Express را ارتقاءدهند و با پرداخت مبلغ ۵۶یورو اضافه تر از این کنترل کننده استفاده کنند تا ویژگی میزبانی مفیدی به سرور افزوده شود. این کنترل کننده به شما اجازه می دهد تا به راحتی بتوانید از طریق اینترنت به سرور متصل و از راه دور مدیریت بعضی از بخشهای سرور مانند منبع تغذیه سرور را به دست بگیرید.

برای مدیریت از راه دور مبتنی بر وب بهDell’s iDRAC6  نگارشExpress و یاEnterprise نیاز دارید.
کنترل کنندهiDRAC6 مدلExpress دسترسی با اولین پورت شبکه را به اشتراک می گذارد و رابط مدیریت هوشمند وب از راه دور را فراهم می کند. برای نظارت بر اجزای حیاتی و اعلام خطاها هنگام کشف آن در منبع تغذیه می تواند از طریق ایمیل و کنترل از راه دور، مورداستفاده قرار گیرد.

قیمت سرور ml310

قیمت سرور اچ پی 310


برای کنترل کاملKVM– IP از راه دور و سرویسهای رسانه های مجازی شما به کارتiDRAC6 مدلEnterprise نیاز خواهید داشت. قیمت این کنترل کننده حدودا ۲۷۶یورو هزینه در بر دارد . اما این هزینه ارزش آنرا دارد چراکه یک پورت شبکه مجزا برای دسترسی و مدیریت سرور را فراهم می کند.

قیمت سرور ml310

قیمت سرور اچ پی 310


همچنین دل مجهز به نرم افزارکنسول مدیریت نگارش ۲٫۰است که برای مدیریت کل شبکه ها و همه تجهیزات مرتبط طراحی شده است.

قیمت سرور ml310

قیمت سرور اچ پی 310


دل برای خود یک جایگاه کوچک خوبی
را در بازار سرور رکlow-profile ایجاد کرده است که نهHP نهIBM چیزی در چنته در این قسمت ندارند و تقریبا در این راستا به برندی کم رقیب تبدیل شده است . سرورPowerEdge R210 II با وجود اندازه کوچکش چیزهای زیادی را د

قیمت سرور ml310

قیمت سرور اچ پی 310

دیدگاه خود را بیان کنید.